Tlf. 2137 7922
haa@advothor.dk

Lukning af selskaber

Vi hjælper dig gerne med lukning af dit selskab efter reglerne for solvent likvidation efter 
kapitel 15 i selskabsloven.

SOLVENT LIKVIDATION

Solvent likvidation besluttes på selskabets generalforsamling, typisk en ekstra ordinær generalforsamling. Der vælges en likvidator til at tegne selskabet i likvidationsperioden. Likvidator er typisk en advokat eller en revisor.

Erhvervsstyrelsen registrerer den solvente likvidation i eget system og opfordrer evt. kreditorer til at anmelde krav overfor likvidator inden for 3 måneder. Det interne opslag med bekendtgørelse af den solvente likvidation af selskabet hos Erhvervsstyrelsen er ikke præklusiv overfor kreditorerne. Det betyder, at kreditorer også kan anmelde krav efter 3 måneders fristens udløb helt frem til der er afholdt generalforsamling med endelig beslutning om likvidation af selskabet.

Når 3 måneders fristen er udløbet og selskabet i øvrigt har betalt alle kendte krav indhentes der skattekvittance hos Skat. Skattekvittancen er en erklæring fra Skat om at selskabet ikke skylder det offentlige noget, typisk Skat og afgifter. Når skattekvittancen er modtaget laver selskabets sædvanlige revisor afsluttende likvidationsregneskab.
Herefter afholdes afsluttende generalforsamling i selskabet med beslutning om solvent likvidation. Der foretages udlodning af selskabskapital m.v. til kapitalejerne i henhold til regnskabet.

Der er typisk et sagsforløb på 8 – 12 måneder men der er ikke nogen tidsfrist for hvornår en solvent likvidation skal være afsluttet.

BETALINGSERKLÆRING

Alternativt kan der ske en hurtigere lukning af selskabet via betalingserklæring fra kapitalejerne.
Det er en erklæring fra kapitalejerne til Erhvervsstyrelsen. Kapitalejer erklærer, at al gæld er betalt af selskabet og at det er besluttet at opløse selskabet.

Modstykket til den hurtigere sagsbehandling med betalingserklæring er, at kapitalejerne hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset for eventuelle krav mod selskabet.

Kontakt os gerne, hvis du 
har behov for hjælp til 
lukning af et selskab

KONTAKT OS NU
Kontakt os
Resenvej 85
7800 Skive

Tlf.: 2137 7922
haa@advothor.dk