Tlf. 2137 7922
haa@advothor.dk

Oplysninger

Disse forretningsbetingelser er gældende for enhver rådgivning til klienter ydet af Advokatfirmaet Thor Aps, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Virksomhedsoplysninger:
Advokatfirmaet Thor Aps
CVR.nr. 43268945
Resenvej 85
7800 Skive

Telefon 21377922 og 20487036

Mail haa@advothor.dk og cbh@advothor.dk

Web: www.advothor.dk

Advokatfirmaet Thor Aps er et advokatanpartsselskab.

Advokaten hos Advokatfirmaet Thor Aps er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. For at sikre dig som kunde, at du modtager den bedste rådgivning, der er under kontrol, oplyses at Advokatfirmaet Thor Aps har en advokat tilknyttet. Henrik Aavild blev beskikket som advokat i 1996, og opnåede møderet for landsretten i 2002.

Advokaten er en del af advokatsamfundet og underlagt de gældende regler for overholdelse af advokattilsyn.

Advokater skal løbende deltage i efteruddannelseskurser. Kravene er 54 lektioner over en løbende 3 årig periode. Advokaterne opfylder betingelserne herfor.

Advokatansvarsforsikring

Advokatfirmaet Thor Aps har garantistillelse og er advokatansvarsforsikret hos Forsik-ringsselskabet HDI Global Speciality Danmark.

Ansvaret omfatter ikke klienternes indirekte tab, så som driftstab, mistet fortjeneste, good-will, image tab m.v.

Advokatetiske regler

Advokatfirmaet følger de advokatetiske regler, som du kan finde på advokatsamfundets hjemmeside.

Advokatfirmaet er underlagt de advokatetiske regler om interesse-konflikter. Før opstart af ny sag sikres det, at der ikke er en interesse-konflikt. Er dette tilfældet henviser vi gerne til en dygtig advokatkollega.

Advokatnævnet har kompetence til at behandle adfærdsklager og tvister vedrørende advokatens honorar.

Fastsættelse af honorar

Advokatfirmaets honorar fastsættes konkret i hver sag på baggrund af følgende:
Anvendt tid, tidspres eller opgaver uden for normal arbejdstid, arbejdets omfang og karakter, om der har været brugt specialviden, sagens værdi og det opnåede resultat.

Klientkonto

Advokatfirmaet Thor Aps har klientkonto i Sparekassen Danmark.
Alle klientmidler forvaltes efter gældende regler herom og indsættes på klientkonto.
Der gælder den samme indskyder-garanti for klientkonti som for almindelige bankkonti. Såfremt et pengeinstitut går konkurs gælder et dækningsmaksimum på 100.000 euro pr. indskyder. Det er klientens samlede sum af indestående i det pågældende pengeinstitut der er afgørende. Hvis klienten har indestående på både egne konti og hos advokatens klientkonto, vil klienten kun få dækket for samlet 100.000 euro via garantiordningen.

Hvidvask

Med hvidvaskningscirkulæret, Lovbekg. Nr. 806 af 06.08.2009 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, blev der indført krav om legitimation af klienter i advokatforretningen. Som følge heraf skal vi modtage følgende oplysninger fra klienter:

Navn, adresse, cpr.nr. Klienter vil blive bedt om at aflevere kopi af pas eller kørekort, samt sundhedskort. Er der tale om selskaber vil der blive opkrævet oplysninger for kapitalejer-ne, som kontrollerer den juridiske person. For dødsboer vil der blive opkrævet oplysninger af samtlige arvinger.

ID oplysninger opbevares i minimum 5 år fra sagens afslutning.


Postgang

Sædvanlig korrespondance med kunderne sker typisk via e-mail. Vores e-mail korrespondance er normalt ikke krypteret. Fremsendelse af mails kan derfor være forbundet med risiko for, at fortrolige oplysninger kommer til uvedkommendes kundskab.

Fra 2012 skal virksomheder have en digital postkasse. Såfremt der skal fremsendes personfølsomme oplysninger, anbefales det i stedet at bruge digital post eller almindelig post ”snail mail”.

Fortrolighed

Advokaterne er underlagt tavshedspligt. Denne gælder uden tidsbegrænsning.

Lovvalg og værneting

Advokatfirmaets rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.
Eventuelle tvister indbringes for de danske domstole.

Advokatfirmaets data

Advokatfirmaet Thor ApS
Resenvej 85, 7800 Skive
Cvr. nr. 43268945
Telefon 21377922 eller 20487036
Mail haa@advothor.dk eller cbh@advothor.dk
Kontakt os
Resenvej 85
7800 Skive

Tlf.: 2137 7922
haa@advothor.dk
file-empty