Tlf. 2137 7922
haa@advothor.dk

Sager om ejendomsdom

Har du ønske om at erhverve dom for at være rette ejer af et jordstykke, kan du anmode om at der indkaldes til afsigelse af ejendomsdom.
Gård
I den virkelige verden sker det ind i mellem at en person har disponeret over et jordstykke i en længere årrække men aldrig har fået tinglyst adkomst på dette jordstykke. Måske har man i forbindelse med en handel med en fast ejendom fået besked om, at sælger har dyrket dette jordstykke i sin ejertid men at sælger aldrig har fået tinglyst adkomst på jordstykket.

Såfremt man ønsker at erhverve dom for at være rette ejer af dette jordstykke kan man anmode om at der indkaldes til afsigelse af ejendomsdom for det ønskede jordstykke.
Sagen skal føres ved den lokale byret. Reglerne om ejendomsdom er anført i retsplejelovens § 476, som henviser til reglerne om mortifikation med de lempelser der følger af forholdenes forskellighed.

Typisk vil der i henvendelsen til retten fra anmoder blive lavet en redegørelse for i hvilken periode man selv har disponeret over ejendommen og hvorledes tidligere ejerled også har disponeret.
Der indhentes gerne erklæring fra de omkringliggende lodsejere om at de ikke har indsigelser mod at anmoder opnår ejendomsdom for jordstykket. Hertil kommer fremlæggelse af relevant kortmateriale og tingbogsattester.
Rasp mark
Såfremt Retten anser det for sandsynligt at anmoder kan være rette ejer af jordstykket indkalder retten til et retsmøde med anførsel af, at man skal møde op til retsmødet hvis man har indsigelser mod at anmoder får ejendomsdom. Samtidig bekendtgøres sagen i Statstidende og eventuelt berettigede til jordstykket anmodes om at fremkomme med indsigelser på retsmødet. Hvis der ikke fremkommer indsigelser må det forventes at der afsiges ejendomsdom.

Retten vil typisk fastsætte retsmødet med et passende varsel svarende til godt et halvt år ud i fremtiden. Når der er opnået ejendomsdom sørger retten for at anmoder får tinglyst adkomst på jordstykket.
Kontakt os
Resenvej 85
7800 Skive

Tlf.: 2137 7922
haa@advothor.dk