Se Artikler ved at skrolle ned.


 
Artikler
Fremtidsfuldmagt
v/ Bjarne Henriksen, advokat (L).
 
Oprettelse af Digitale Fremtidsfuldmagter.
Det du sikrer ved at oprette en fremtidsfuldmagt er, at i tilfælde af alvorlig sygdom – hjerneblødning, blodprop og kræft i hjernen, demens, trafikuheld, arbejdsskade m.v. – på forhånd – som rask – har indsat en anden person til, at kunne håndtere dine personlige og økonomiske forhold, hvis du bliver udsat for alvorlig sygdom og dermed ikke selv kan håndtere disse forhold.
Hvis du allerede har oprettet en Generalfuldmagt, så er denne fortsat gældende. Generalfuldmagten regulerer de økonomiske forhold og ikke de personlige forhold.
Hvis du overvejer at oprette en fremtidsfuldmagt, vil jeg anbefale, at du drøfter dette med din nærmeste familie / venner og med dit pengeinstitut samt din økonomirådgiver.
Vi kan hjælpe med den praktiske oprettelse af fremtidsfuldmagten, der består af 1) en papirudgave – som du underskriver, 2) vi indtaster fremtidsfuldmagten i det digitale registreringssystem og 3) derefter skal fremtidsfuldmagten bekræftes af dig – hos Notaren på dommerkontoret. Du bliver udstyret med en god vejledning hertil. Gebyret hos Notaren er kr. 300,00.
Retstilstanden og behovet for fremtidsfuldmagter er ikke helt klart endnu. Det er meget almindeligt, når der vedtages nye regler – samt indføres ”en helt ny institution” – så fremtidsfuldmagten skal lige finde sin placering i feltet af – umyndiggørelse, økonomisk og personlig værgemål, fremtidsfuldmagt og generalfuldmagt – nok i nævnte rækkefølge. Lige nu anbefales det, at hvis du ønsker at oprette en fremtidsfuldmagt, at der også samtidig oprettes en generalfuldmagt. Det er ikke dyrere at oprette begge dele.

Opdateret 23/3 2021.


Gældsbreve

Skat og Forældelse
v/ Bjarne Henriksen, advokat (L)

 
Hvis du som långiver eller låntager har et gældsbrev / anfordringsgældsbrev, skal du være opmærksom på, at gældsbrevet forælder efter 10 år.
Forældelsen kan afbrydes og forlænges, hvilket kræver aktiv handling fra låntager.
Oftest er begge parter interesseret i, at gældsbrevet er gældende i mere end 10 år.
Låntagers aktive handling er, at underskrive gældsbrevet igen og angive, at gældsbrevet fortsat er gældende – herved påbegyndes en ny 10 årig forældelse. Det er ikke nok, at gældsforholdet er angivet i både långivers og låntagers regnskab.
 
Konsekvensen af en forældelse er, at gældsforholdet dermed er ophørt og at genoplivning af gældsforholdet kan være forbundet med negative skattemæssige konsekvenser og gaveafgift, hvis låntager vælger at betale på et forældet gældsbrev – hvilket låntager kan ønske sig – ud fra en moralsk forpligtelse og for at bevare gode familieforhold.

Opdateret 23/3 2021.


Aftale pr. telefon og mail.

v/ Bjarne Henriksen, advokat (L).
 
Vi er mange der er blevet kontaktet pr. telefon af en sælger.
Ind imellem viser det sig, at det sælgeren oplyser pr. telefon ikke helt passer med det sælgerens virksomhed fremsender pr. mail.
Du hæfter dig ved det der er blevet oplyst pr. telefon og sælgerens virksomhed hæfter sig ved det der er oplyst i mailen. Og det er det sidste der vinder.
Mailen indeholder typisk en ordrebekræftelse. Prøv at skil ordet ad – bekræftelse af en ordre = en aftale ! Hvis ordrebekræftelsen i sit indhold ikke passer med det sælgeren har oplyst pr. telefon – skal du straks og uden ugrundet ophold maile det til virksomheden = en reklamation !
Ikke ringe – maile eller skrive et almindeligt brev.
Jamen vi har da altid hørt at en mundtlig aftale (her med sælgeren pr. telefon) er lige så bindende som en skriftlig aftale (virksomhedens ordrebekræftelse). Det er også rigtigt. Det er blot vanskeligere og befængt med sagsomkostninger at bevise en mundtlig telefonisk aftale med en sælger – overfor indholdet af en skriftlig ordrebekræftelse pr. mail. Og det er din bevisbyrde og dig der skal afholde omkostningerne ved at føre bevis for, hvad der telefonisk blev aftalt med sælgeren.
Så budskabet er, at ordrebekræftelsen pr. mail vinder og hvis indholdet af ordrebekræftelsen ikke passer med det sælgeren oplyste pr. telefon, så skal du skriftlig og straks reklamere.

Opdateret 23/3 2021.

Testamente og Generalfuldmagt
v/ Bjarne Henriksen, advokat (L)
 
Et testamente regulerer dine økonomiske forhold efter dødsfald og en generalfuldmagt regulerer dine økonomiske forhold før dødsfald. Ved at oprette disse to dokumenter laver du en god ”helgardering” til gavn for dig selv og din familie.
 
Det er gratis at få afdækket om du har behov for at lave denne helgardering. Du og I kan kontakte Bjarne Henriksen for aftale af et møde. Indholdet af mødet tager afsæt i ”de tre ulykker” – dødsfald, skilsmisse i familien og alvorlig sygdom og Bjarne Henriksen kommer med forslag til, hvordan der kan laves økonomiske garderinger herimod. Hvis det aftales, at der skal udarbejdes dokumenter, betales der for dette og prisen oplyses.
 
Under mødet vil vi også drøfte de nye fremtidsfuldmagter. Reglerne herfor er vedtaget af folketinget, men afventer egentlig igangsætning, der er afhængig af etablering af it-systemer, der kan håndtere registreringen af fremtidsfuldmagterne. Reglerne er nu igangsat. Der er en særskilt artikel højere oppe på denne side, hvor du kan læse om de gældende regler og fremgangsmåden for oprettelse af fremtidsfuldmagter.
 
Hvis du er økonomisk trængt er det også vigtigt – så tidligt som muligt, at få lavet ovennævnte afdækning. I den situation, vil vi drøfte arveafkald og ægtepagt – til gardering overfor kreditorerne.
 
Du kan læse mere om det her oplyste, i vores pjece om Arv, Gave og Testamente – som du finder ovenfor.
Opdateret 23/3 2021.


Pårørende ved dødsfald.

v/ Bjarne Henriksen, advokat (L).
 
Vi får ofte spørgsmål om, hvad pårørende må og skal gøre i forbindelse med dødsfald i familien.
 
Ved dødsfald skal der foretages mange ting på kort tid. Kontakt til bedemand, præst, kirkekontoret, sygehus, plejehjem, skifteretten, afdødes pengeinstitut og varetages mange andre praktiske ting.

Vi har udarbejdet en lille pjece på 16 sider, der kan hjælpe til at skabe overblik. Kan downloades ovenfor.
 
Efter bisættelse / begravelse, skal der forholdes til arv, indboets fordeling, skat, skifteform, eventuelt salg af ejendom og andre aktiver, opsigelse af lejemål,  udarbejdelse af åbningsstatus og boopgørelse.
 
Ægtefællen har nogle særlige rettigheder under et skifte, ligesom der kan være skattefrihed ved salg af en landbrugsejendom under et skifte af afdødes bo.
 
Pjecen om Dødsboskifte kan sendes til dig, afhentes hos Advokatfirmaet Thor og ses / udskrives her på hjemmesiden.
 
Du er også velkommen til at kontakte advokat Bjarne Henriksen på telefon 96 63 05 54.
Opdateret 23/3 2021.Dødsfald og Ejendomssalg.

v/ Bjarne Henriksen, advokat (L)
 
Når ens ægtefælle dør, er det ikke altid den bedste beslutning, at sidde i uskiftet bo.
 
Skattefrihed
Mange landbrugsejendomme og udlejningsejendomme kan sælges uden at der skal betales skat.
 
Betingelsen for at opnå denne skattefrihed er, at ejendommen sælges af dødsboet. Ejendommen skal således ikke sælges før dødsfaldet og skal ikke sælges af arvinger – efter at de har fået ejendommen udlagt af dødsboet. Og en ægtefælle kan vælge at skifte boet efter førstafdøde og sælge ejendommen under dette skifte – i stedet for at sidde i uskiftet bo.
 
Dette kan godt planlægges før dødsfald - selvom der, forståeligt nok, kan være en vis modvilje imod, at planlægge sine økonomiske forhold i relation til sin egen død. Men dette kan i visse situationer være en god idé.
 
Et af de forhold der kan planlægges er, at ægtefæller hvor den ene eller begge ejer en landbrugsejendom, i god tid tilgodeser hinanden mest muligt via oprettelse af et testamente.
 
Der er flere facetter i det her anførte og du er velkommen til at kontakte advokat Bjarne Henriksen, hvis du og din familie står i en situation, hvor det bør nærmere afklares om en ejendom kan sælges skattefrit ved dødsfald.
Opdateret 23/3 2021.

 
**********

Sikring af forpagtningsafgiften.

Ved Bjarne Henriksen, advokat (L)
 
Læg høfligheden til side. Det kan senere komme begge parter til gode.
 
Sikring af forpagtningsafgiften kan ske på flere måder. 1) Forpagter stiller kontant depositum eller stiller bankgaranti. 2) Forpagter giver transport i grundbetalingsordningen m.v. (hektarstøtten) eller 3) Det aftales i forpagtningskontrakten, at forpagtningsafgiften betales månedsvis / kvartalsvis forud.
 
Det er vigtigt, at sikringen af forpagtningsafgiften foretages så tidligt som muligt – ved forpagtningskontraktens indgåelse eller nu - som et tillæg til den nugældende forpagtningskontrakt. Begrundelsen for at gøre det så tidligt som muligt er, at en for sent foretaget sikring vil kunne omstødes og dermed blive uden virkning.
 
Hvis en forpagter får økonomiske problemer og får problemer med eller ikke kan betale forpagtningsafgiften oplever vi ofte, at forpagter udtrykker stor ønske om, at bortforpagter modtager forpagtningsafgiften eller får sikkerhed for forpagtningsafgiften – og på dette tidspunkt er det ofte for sent.
 
Når vi oplever, at bortforpagter og forpagter har fælles interesse – at forpagtningsafgiften bliver betalt eller bortforpagter får sikkerhed for betalingen, er budskabet, at lægge høfligheden til side – og gøre det allerede ved aftalens indgåelse eller nu. En god og billig sikring vil være, at indgå aftale om, at forpagtningsafgiften betales månedsvis / kvartalsvis forud.
Opdateret 23/3 2021.

 

**********
 
Generationsskifte.
Ved Bjarne Henriksen, advokat (L)
 
Når det er afklaret om der er finansieringsmæssig grundlag for at gennemføre et generationsskifte, er der følgende andre forhold, der også skal afklares.
 
Skat
Det skal afklares om sælger får en ejendomsavanceskat og størrelsen heraf og om skatten skal betales eller køber ved succession skal / kan overtage skatten eller om skatten skal håndteres på anden måde, genanbringelse eller ophørspension. Herunder skal det afklares om sælger skal omdanne til selskabsform inden generationsskiftet og om køber fremadrettet skal drive i selskabsform.
 
Prisen
Værdien af det der generationsskiftes skal fastlægges og der skal foretages en værdimæssig fordeling af de væsentligste aktiver. Og det skal afklares, hvorledes køber betaler købesummen. Ved generationsskifte imellem familiemedlemmer kan generationsskiftet gennemføres uden at køber skal komme med kontant betaling, og således at køber i stedet overtager gælden, overtager skatten og udsteder et anfordringsgældsbrev til sælger samt eventuelt modtager afgiftsfri gave fra sælger.
 
Hvem skal bo hvor.
Det er godt på forhånd at få afklaret, hvem der skal bo i stuehuset og hvornår flytning / indflytning gennemføres.
 
Flere ejere.
Hvis sælger skal beholde en del af ejerskabet eller der sker generationsskifte til flere købere i forening, skal vilkårene for et sådant sameje klarlægges i en samejeaftale eller i en interessentskabskontrakt og hvis der drives i selskabsform, i en ejeraftale.
 
Testamente og særeje
Hvis der generationsskiftes til en søn eller datter og sælger har flere børn, kan den værdimæssige ligestilling af alle sælgers børn opnås ved oprettelse af testamente. Ved én eller flere ejere skal det afklares om hver enkelt ejer skal have sin ejerandel som særeje, herunder brøkdelssæreje og kombinationssæreje.
 
Beslutningsgrundlag.
Ved de indledende overvejelser samt i det videre forløb, er det godt, at der løbende udarbejdes et skriftligt beslutningsgrundlag, hvor der fastlægges en tidsplan for generationsskiftet, afklares hvilke rådgivere der skal medvirke, og hvilke dokumenter der skal udarbejdes. Ovennævnte punkter er langt fra udtømmende, men gode at have med i sine indledende overvejelser om generationsskifte.

Opdateret 23/3 2021.
 

**********

 


 
Advokatkontoret Thor | Industrivej 53 | 7620 Lemvig | Tlf.: 21163360